Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Dưới đây là một số công thức phổ biến trong lĩnh vực tài chính và quản lý:

Công thức tính lợi nhuận: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Công thức tính tỷ suất sinh lời: ROI = (Lợi nhuận / Công cụ đầu tư) x 100

Tỷ suất lợi nhuận gộp: Gross Profit Margin = (Lợi nhuận gộp / Doanh thu) * 100

Tỷ suất lợi nhuận ròng: Net Profit Margin = (Lợi nhuận ròng / Doanh thu) * 100

Công thức tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: Return on Equity (ROE) = (Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu) * 100

Công thức tính lợi tức đầu tư: Return on Investment (ROI) = (Lợi nhuận – Vốn đầu tư) / Vốn đầu tư * 100

Công thức tính doanh thu trung bình: Doanh thu trung bình = Doanh thu / Số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ

Công thức tính điểm hóa lợi: Degree of Operating Leverage (DOL) = (Q(P – V)) / (Q(P – V) – F)

Công thức tính tổng chi phí: Tổng chi phí = Chi phí cố định + Chi phí biến đổi

Công thức tính định phí cho một sản phẩm: Định phí = Tổng chi phí cố định / Số lượng sản phẩm

Công thức tính tỷ lệ biến động: Tỷ lệ biến động (Coefficient of Variation – CV) được sử dụng để đo độ biến đổi của một biến số so với giá trị trung bình của nó. Công thức tính CV là: CV = (Độ lệch chuẩn / Giá trị trung bình) * 100

Công thức tính tỷ suất sinh lợi đầu tư: Tỷ suất sinh lợi đầu tư (Return on Investment – ROI) là một chỉ số đo lường hiệu suất sinh lợi của một khoản đầu tư. Công thức tính ROI là: ROI = (Lợi nhuận – Khoản đầu tư ban đầu) / Khoản đầu tư ban đầu * 100

Công thức tính doanh thu trung bình mỗi khách hàng: Doanh thu trung bình mỗi khách hàng (Average Revenue per Customer) là số tiền doanh nghiệp thu được trung bình từ mỗi khách hàng. Công thức tính doanh thu trung bình mỗi khách hàng là: Doanh thu trung bình per Customer = Doanh thu tổng cộng / Số lượng khách hàng

Công thức tính tỷ suất tăng trưởng doanh thu: Tỷ suất tăng trưởng doanh thu (Revenue Growth Rate) là tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức tính tỷ suất tăng trưởng doanh thu là: Revenue Growth Rate = (Doanh thu mới – Doanh thu cũ) / Doanh thu cũ * 100

Công thức tính tỷ suất chuyển đổi khách hàng: Tỷ suất chuyển đổi khách hàng (Customer Conversion Rate) là tỷ lệ khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành khách hàng thực tế. Công thức tính tỷ suất chuyển đổi khách hàng là: Customer Conversion Rate = (Số lượng khách hàng mới / Số lượng khách hàng tiềm năng) * 100

Công thức tính tỷ suất sinh lợi trên tài sản: Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (Return on Assets – ROA) là một chỉ số đo lường hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Công thức tính ROA là: ROA = (Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản) * 100

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng: Tỷ suất lợi nhuận ròng (Net Profit Margin) đo lường tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi các chi phí và thuế. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng là: Net Profit Margin = (Lợi nhuận ròng / Doanh thu) * 100

Công thức tính tỷ suất trả về vốn đầu tư: Tỷ suất trả về vốn đầu tư (Return on Investment – ROI) là tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được và vốn đầu tư. Công thức tính ROI là: ROI = (Lợi nhuận / Vốn đầu tư) * 100

Công thức tính chu kỳ trả vốn đầu tư: Chu kỳ trả vốn đầu tư (Payback Period) là thời gian mà doanh nghiệp cần để thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Công thức tính chu kỳ trả vốn đầu tư là: Payback Period = Vốn đầu tư ban đầu / Lợi nhuận hàng năm

Công thức tính tỷ suất tăng trưởng doanh số: Tỷ suất tăng trưởng doanh số (Sales Growth Rate) đo lường tốc độ tăng trưởng của doanh số doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức tính tỷ suất tăng trưởng doanh số là: Sales Growth Rate = (Doanh số mới – Doanh số cũ) / Doanh số cũ * 100

Công thức tính tỷ suất chuyển đổi đầu tư: Tỷ suất chuyển đổi đầu tư (Investment Turnover Ratio) đo lường hiệu suất sử dụng vốn đầu tư để tạo ra doanh thu. Công thức tính tỷ suất chuyển đổi đầu tư là: Investment Turnover Ratio = Doanh thu / Vốn đầu tư

Công thức tính lưu chuyển tiền tệ: Lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow) là dòng tiền thu được và chi trả của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức tính lưu chuyển tiền tệ bao gồm: Cash Flow = Thu nhập – Chi phí

Công thức tính chu kỳ bán hàng: Chu kỳ bán hàng (Sales Cycle) là thời gian từ khi bắt đầu quảng cáo đến khi khách hàng hoàn tất việc mua hàng. Công thức tính chu kỳ bán hàng là: Sales Cycle = Thời gian kết thúc giao dịch – Thời gian bắt đầu giao dịch

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên công nợ: Tỷ suất lợi nhuận trên công nợ (Return on Accounts Receivable) đo lường hiệu suất của việc thu hồi tiền từ khách hàng. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên công nợ là: Return on Accounts Receivable = (Lợi nhuận / Công nợ khách hàng) * 100

Công thức tính giá trị cuộc sống của khách hàng: Giá trị cuộc sống của khách hàng (Customer Lifetime Value) là giá trị mà một khách hàng mang lại cho doanh nghiệp trong suốt quãng thời gian hợp tác. Công thức tính giá trị cuộc sống của khách hàng là: Customer Lifetime Value = (Doanh thu trung bình per Customer * Tuổi thọ khách hàng) – Chi phí hỗ trợ khách hàng

Công thức tính điểm chuyển đổi tiềm năng thành khách hàng: Điểm chuyển đổi tiềm năng thành khách hàng (Lead Conversion Rate) đo lường tỷ lệ tiềm năng thành khách hàng thực tế. Công thức tính điểm chuyển đổi tiềm năng thành khách hàng là: Lead Conversion Rate = (Số lượng khách hàng mới / Số lượng tiềm năng) * 100
Công thức tính chỉ số hiệu quả sử dụng lao động: Chỉ số hiệu quả sử dụng lao động (Labor Efficiency Ratio) đo lường hiệu suất sử dụng lao động trong sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Công thức tính chỉ số hiệu quả sử dụng lao động là: Labor Efficiency Ratio = (Sản lượng / Số giờ lao động) * 100

Công thức tính chỉ số đội ngũ nhân viên chất lượng: Chỉ số đội ngũ nhân viên chất lượng (Employee Quality Index) đo lường chất lượng nhân viên của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số đội ngũ nhân viên chất lượng là: Employee Quality Index = (Số nhân viên đạt tiêu chuẩn / Tổng số nhân viên) * 100

Công thức tính chỉ số khả năng cạnh tranh: Chỉ số khả năng cạnh tranh (Competitiveness Index) đo lường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp. Công thức tính chỉ số khả năng cạnh tranh là: Competitiveness Index = (Doanh thu của doanh nghiệp / Doanh thu trung bình trong ngành) * 100

Công thức tính chỉ số hài lòng khách hàng: Chỉ số hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Index) đo lường mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số hài lòng khách hàng là: Customer Satisfaction Index = (Số khách hàng hài lòng / Tổng số khách hàng) * 100

Công thức tính chỉ số lưu chuyển hàng tồn kho: Chỉ số lưu chuyển hàng tồn kho (Inventory Turnover Ratio) đo lường tần suất lưu chuyển và sử dụng hàng tồn kho của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số lưu chuyển hàng tồn kho là: Inventory Turnover Ratio = (Doanh thu / Hàng tồn kho trung bình)

Công thức tính chỉ số trung bình thời gian thu tiền: Chỉ số trung bình thời gian thu tiền (Average Collection Period) đo lường thời gian trung bình mà doanh nghiệp thu hồi tiền từ khách hàng. Công thức tính chỉ số trung bình thời gian thu tiền là: Average Collection Period = (Công nợ khách hàng / Doanh thu hàng ngày)

Công thức tính tỷ lệ khách hàng trung thành: Tỷ lệ khách hàng trung thành (Customer Retention Rate) đo lường tỷ lệ khách hàng đã mua hàng từ doanh nghiệp và tiếp tục mua hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức tính tỷ lệ khách hàng trung thành là: Customer Retention Rate = ((Số khách hàng cuối kỳ – Số khách hàng mới) / Số khách hàng đầu kỳ) * 100

Công thức tính chỉ số đổi mới sản phẩm: Chỉ số đổi mới sản phẩm (New Product Development Index) đo lường khả năng và tốc độ của doanh nghiệp trong việc phát triển và giới thiệu sản phẩm mới. Công thức tính chỉ số đổi mới sản phẩm là: New Product Development Index = (Số sản phẩm mới / Tổng số sản phẩm) * 100

Công thức tính tỷ suất tiêu thụ vốn: Tỷ suất tiêu thụ vốn (Capital Consumption Ratio) đo lường mức độ tiêu thụ vốn đầu tư của doanh nghiệp. Công thức tính tỷ suất tiêu thụ vốn là: Capital Consumption Ratio = (Chi phí cố định / Vốn đầu tư) * 100

Công thức tính tỷ suất chuyển đổi tiền mặt: Tỷ suất chuyển đổi tiền mặt (Cash Conversion Rate) đo lường khả năng chuyển đổi doanh thu thành tiền mặt. Công thức tính tỷ suất chuyển đổi tiền mặt là: Cash Conversion Rate = (Doanh thu – Chi phí – Thuế) / Thời gian trung bình thu hồi tiền

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên nhân viên: Tỷ suất lợi nhuận trên nhân viên (Profit per Employee) đo lường hiệu suất sinh lợi của mỗi nhân viên trong doanh nghiệp. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên nhân viên là: Profit per Employee = Lợi nhuận / Số nhân viên

Công thức tính tỷ suất sinh lời ròng (Net Profit Margin): Tỷ suất sinh lời ròng đo lường lợi nhuận ròng so với doanh thu của doanh nghiệp. Công thức tính tỷ suất sinh lời ròng là: Net Profit Margin = (Lợi nhuận ròng / Doanh thu) * 100

Công thức tính tỷ suất sinh lời trên tài sản (Return on Assets): Tỷ suất sinh lời trên tài sản đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp dựa trên tài sản đầu tư. Công thức tính tỷ suất sinh lời trên tài sản là: Return on Assets = (Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản) * 100

Công thức tính tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity): Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp so với vốn mà chủ sở hữu đầu tư. Công thức tính tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu là: Return on Equity = (Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu) * 100

Công thức tính chỉ số thanh toán (Payment Ratio): Chỉ số thanh toán đo lường khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số thanh toán là: Payment Ratio = (Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh / Tổng nợ phải trả) * 100

Công thức tính lợi nhuận trên đầu tư (Return on Investment): Lợi nhuận trên đầu tư đo lường hiệu suất của một dự án hay công ty dựa trên số tiền đầu tư ban đầu. Công thức tính lợi nhuận trên đầu tư là: Return on Investment = (Lợi nhuận / Đầu tư ban đầu) * 100

Công thức tính tỷ suất tăng trưởng doanh thu (Revenue Growth Rate): Tỷ suất tăng trưởng doanh thu đo lường tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu trong một khoảng thời gian cụ thể. Công thức tính tỷ suất tăng trưởng doanh thu là: Revenue Growth Rate = ((Doanh thu cuối kỳ – Doanh thu đầu kỳ) / Doanh thu đầu kỳ) * 100

Công thức tính tỷ suất sinh lời gộp (Gross Profit Margin): Tỷ suất sinh lời gộp đo lường lợi nhuận gộp so với doanh thu của doanh nghiệp. Công thức tính tỷ suất sinh lời gộp là: Gross Profit Margin = (Lợi nhuận gộp / Doanh thu) * 100

Công thức tính chỉ số vòng quay tài sản (Asset Turnover Ratio): Chỉ số vòng quay tài sản đo lường khả năng sử dụng và tạo ra lợi nhuận từ tài sản của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số vòng quay tài sản là: Asset Turnover Ratio = Doanh thu / Tổng tài sản

Công thức tính chỉ số đòn bẩy tài chính (Financial Leverage Ratio): Chỉ số đòn bẩy tài chính đo lường tỷ lệ sử dụng vốn vay so với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số đòn bẩy tài chính là: Financial Leverage Ratio = Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu

Công thức tính tỷ suất sinh lời trên nguồn vốn (Return on Capital): Tỷ suất sinh lời trên nguồn vốn đo lường khả năng sinh lời từ nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp. Công thức tính tỷ suất sinh lời trên nguồn vốn là: Return on Capital = (Lợi nhuận trước thuế / Nguyên vốn) * 100

Công thức tính giá trị thương hiệu (Brand Value): Giá trị thương hiệu đo lường giá trị kinh tế của thương hiệu của một doanh nghiệp. Công thức tính giá trị thương hiệu thường sử dụng phương pháp định giá thương hiệu dựa trên các yếu tố như nhận diện thương hiệu, sự độc đáo, sự tin cậy, và sự trung thành của khách hàng.

Công thức tính tỷ suất chuyển đổi khách hàng (Customer Conversion Rate): Tỷ suất chuyển đổi khách hàng đo lường tỷ lệ khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng ghé thăm trang web/chương trình quảng cáo chuyển thành khách hàng thực tế. Công thức tính tỷ suất chuyển đổi khách hàng là: Customer Conversion Rate = (Số khách hàng mới / Tổng số khách hàng tiềm năng) * 100

Công thức tính độ chia sẻ của thị trường (Market Share): Độ chia sẻ của thị trường đo lường tỷ lệ doanh số của một doanh nghiệp so với tổng doanh số của toàn bộ thị trường. Công thức tính độ chia sẻ của thị trường là: Market Share = (Doanh số của doanh nghiệp / Tổng doanh số của thị trường) * 100

Công thức tính tỷ suất tiết kiệm chi phí (Cost Savings Rate): Tỷ suất tiết kiệm chi phí đo lường khả năng tiết kiệm chi phí của một doanh nghiệp. Công thức tính tỷ suất tiết kiệm chi phí là: Cost Savings Rate = ((Chi phí cũ – Chi phí mới) / Chi phí cũ) * 100

Công thức tính chỉ số chất lượng sản phẩm (Product Quality Index): Chỉ số chất lượng sản phẩm đo lường chất lượng và hiệu suất của sản phẩm của một doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số chất lượng sản phẩm thường sử dụng các thông số đo lường chất lượng như độ tin cậy, độ bền, đánh giá của khách hàng.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Điểm hoà vốn là gì? Ý nghĩa của điểm hoà vốn trong kinh doanh

Điểm hoà vốn là kết quả của quá trình tính toán lợi nhuận hoặc lỗ [...]

Cung Tiền M2 là gì? tìm hiểu về cung tiền M2

Cung Tiền M2 là một chỉ số kinh tế được sử dụng để đo lường [...]

Gọi zalo
0937594628